Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder
 2. Gebruiker : de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, die deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op de betreffende overeenkomst(en);
 3. Wederpartij : de wederpartij of wederpartijen bij de overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Gebruiker, aangaande de rechtsverhouding(en) met betrekking tot verkoop van goederen en levering van diensten, alle andere overeenkomsten van soortgelijke aard en strekking en voorts op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden door Gebruiker op van toepassing zijn verklaard.
 2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Indien op de offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, dan vervalt het aanbod in de offerte 60 dagen na dagtekening van de offerte. De offertes zijn gebaseerd op de door Wederpartij, bij de eventuele aanvragen verstrekte gegevens, schetsen, maatvoeringen, foto’s enz., van de juistheid waarvan de gebruiker mag uitgaan.
 2. Door de Gebruiker verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op verzoek direct worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de Gebruiker heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.
 3. De opgegeven prijzen zijn in Euro gesteld en gelden voor levering af werkplaats resp. fabriek. De opgegeven prijzen zijn voor de particuliere markt gesteld in Euro inclusief omzetbelasting en voor de zakelijke markt in Euro exclusief omzetbelasting.

Artikel 4 – Orders

 1. Alle overeenkomsten worden door Gebruiker aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de Wederpartij voldoende kredietwaardig is.
 2. Indien niet binnen 10 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door Gebruiker schriftelijk aan de Wederpartij wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de Wederpartij, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de Gebruiker te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.
 3. Indien een Wederpartij tegenover Gebruiker in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Gebruiker te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een overeenkomst geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan, van Wederpartij te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 4. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door Wederpartij zijn pas van kracht na uitdrukkelijke schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de Gebruiker, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 7.
 5. Indien Gebruiker een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door Wederpartij schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door Wederpartij gewenste, dan dient Gebruiker uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk bericht op deze afwijkingen te wijzen. Indien Gebruiker hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

Artikel 5 – Verpakking, verzending en levering

 1. De Wederpartij verbindt zich jegens de Gebruiker de zaken behoorlijk aan te leveren en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Tevens is de Wederpartij verantwoordelijk voor deugdelijk transport van de te bewerken zaken.
 2. De Gebruiker zal de bewerkte zaken verpakken hetzij in de oorspronkelijke verpakking, hetzij in de nieuwe verpakking, zulks ter beoordeling van de Gebruiker, zodanig dat de bewerkte zaken bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat kunnen bereiken. De nieuwe verpakking wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
 3. Indien door de Gebruiker voor de verpakking en/of het transport pallets, pakkisten, kratten etc. ter beschikking zijn gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van een statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de Wederpartij verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze pallets etc, terug te zenden naar het door de Gebruiker opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Wederpartij aan de Gebruiker volledig schadevergoeding is verschuldigd.
 4. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Gebruiker verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Gebruiker niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Bij overschrijding van de in lid 4 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt Gebruiker een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand.
 6. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van Gebruiker of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan het magazijn van Wederpartij. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van Gebruiker.
 7. Alle zaken worden voor rekening van Wederpartij vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
 8. Wanneer Wederpartij weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende kosten, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen vrachtkosten en kosten van opslag, voor zijn rekening.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven uitsluitend in eigendom van Gebruiker, zolang Wederpartij niet heeft voldaan aan de vorderingen:
  A. ter zake van door Gebruiker aan Wederpartij krachtens deze of enige andere overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
  B. ter zake van krachtens voorgenoemde overeenkomsten ten behoeve van Wederpartij verrichte of nog te verrichten diensten, of
  C. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van voorgenoemde verbintenissen, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen, rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
  Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat aldus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Gebruiker onder eigendomsvoorbehoud op Wederpartij openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
 2. Ter zake van voorgenoemde zaken verkrijgt Gebruiker tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande en toekomstige (openstaande) vorderingen jegens Wederpartij, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van Gebruiker verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze. Zodra Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet nakomt, worden alle vorderingen van Wederpartij terstond en ten volle opeisbaar en is Gebruiker bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
 3. Wederpartij is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden of te bezwaren. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
 4. Gebruiker heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. Wederpartij verbindt zich ertoe Gebruiker te allen tijde onbelemmerde door- en ingang te verschaffen tot en in de gebouwen waarin of waarbij de zaken zich bevinden. Gebruiker heeft geen voorafgaande toestemming nodig om zich toegang in de betreffende gebouwen en/of op de erven te verschaffen. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van derden die de betreffende zaken voor Wederpartij houden.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt Wederpartij een boete verschuldigd van 100% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10. Het is Wederpartij niet toegestaan kosten in rekening te brengen bij Gebruiker ter zake van het effectueren van de rechten in dit artikel. Ook de kosten als laatstgenoemd die door anderen dan Wederpartij worden gemaakt ter effectuering van deze rechten komen voor rekening en risico van Wederpartij en mogen niet bij Gebruiker in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Reclames

 1. Eventuele reclames dienen binnen 1 (één) maand na levering der zaken of verrichten van diensten uitdrukkelijk schriftelijk ter kennis van Gebruiker te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid en verlies van rechten verband houdende met de reclame, dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van Wederpartij zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering van goederen en diensten is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van eventuele reclames en verlies van rechten verband houdende met de reclame dient Wederpartij de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
 3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 (één) jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.
 4. Wederpartij blijft gehouden de betaling binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Reclames of andere gestelde toerekenbare tekortkomingen doen geen afbreuk aan deze verplichting.
 5. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door Wederpartij slechts geretourneerd worden nadat Gebruiker zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Wederpartij zijn.
 6. Door of in opdracht van Wederpartij verrichte reparaties aan geleverde goederen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door Gebruiker vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

Artikel 8 – Garantie

 1. Indien Gebruiker en Wederpartij garantie(s) overeenkomen, gelden deze garantie(s) alleen op de door Gebruiker, in opdracht van de Wederpartij, opgedragen werk.
 2. De Gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
 3. Er geldt geen garantie ten aanzien van verkleuring en ondergeschikte kleurafwijkingen.
 4. De Gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de gespoten zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te gebruiken of gebruikt, tenzij de gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

Artikel 9 – Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Wanneer Gebruiker door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking van welke aard dan ook, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. Gebruiker dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming zo spoedig mogelijk kennis te geven aan Wederpartij.

Artikel 10 – Betalingen

 1. Alle betalingen dienen zonder enige verrekening, binnen 8 dagen na de factuurdatum door Gebruiker te zijn ontvangen. Deze termijn geldt als een fatale termijn.
 2. Wederpartij is bij het uitblijven van een volledige betaling na laatstgenoemde termijn in verzuim. Van het ogenblik van verzuim is de Wederpartij een rentevergoeding van 5% van het factuurbedrag voor iedere kalendermaand verschuldigd of gedeelte van de kalendermaand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.
 3. Mocht in rechte blijken dat de rentevergoeding als genoemd in lid 2 van dit artikel onredelijk bezwarend is, dan geldt de wettelijke rente.
 4. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van de Wederpartij, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke Gebruiker ten laste van Wederpartij heeft, ineens en terstond opeisbaar.
 5. Wederpartij is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen, de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, porti van brieven van aanmaning(en), de kosten in rekening gebracht door hen die door Gebruiker met de invordering worden belast, een en ander in verband met het niet nakomen van Wederpartij van enige verplichting jegens Gebruiker, ongeacht de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,- per factuur.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Wederpartij erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de van Gebruiker gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door Gebruiker ter beschikking gestelde zaken, waaronder onder meer, doch niet uitsluiten begrepen, informatiebladen en reclamemateriaal, berusten bij Gebruiker c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan Gebruiker deel uitmaakt.
 2. Wederpartij zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door Gebruiker gegeven instructies. Voor zover Wederpartij constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is Wederpartij gehouden Gebruiker daarvan direct op de hoogte te stellen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde of tekortkomingen in de geleverde diensten is beperkt tot de uitkering van de verzekeraar van Gebruiker dienaangaande.
 2. In het geval Gebruiker geen verzekering heeft afgesloten voor de schade als omschreven in lid 1 van dit artikel of deze verzekering geen dekking biedt voor de betreffende schade, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het netto factuurbedrag dienaangaande.
 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen, doch niet uitsluitend, schade van derden en winstderving.
 4. De voorgaande beperkingen gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
 5. Indien Gebruiker door een derde op grond van de regels omtrent productaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gehouden, is Wederpartij gehouden Gebruiker in de betreffende procedures alle benodigde bijstand te bieden. Voorts is de Wederpartij gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende schade, indien Wederpartij dienaangaande enig verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 13 – Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Gebruiker niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Wederpartij bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Gebruiker het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 2. Daarnaast heeft Gebruiker het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Gebruiker liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Gebruiker aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
 4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. Als Gebruiker zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 14 – Controleren en na-calculeren van het aangenomen werk

 1. Als bij controle op het binnen gebrachte werk mocht blijken dat dit niet overeenkomt met de, door Wederpartij, eerder verstrekte gegevens zal het daarvoor benodigde kosten van het meerwerk, voor aanvang van de opdracht, aan Wederpartij worden bevestigd. Mocht de Gebruiker door dit meerwerk niet meer kunnen voldoen aan eerder afgesproken levertijden dan zal hij dit direct kenbaar maken en een nieuwe levertijd bepalen. Na oplevering van het werk zal d.m.v. een nameting gecontroleerd worden of de, door de Wederpartij opgegeven hoeveelheden, overeenkomen met de werkelijke hoeveelheden. D.m.v. een nacalculatie zal het eventuele meerwerk in de eindafrekening worden verwerkt. Met het verrekenen van eventueel minderwerk zal pas rekening worden gehouden als het verschil in opgegeven hoeveelheid en werkelijke hoeveelheid meer dan 10% bedraagt ten voordele van de Gebruiker.
 2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 15 – Prijswijziging

 1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van grondstoffen, materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
 2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de overeenkomst en de levering een tijdvak van drie maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de grondstoffen en materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

Artikel 16 – Ontbinding

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats, door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens Wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Gebruiker richt, zal hij te allen tijde eerst Gebruiker schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
 2. Wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. Indien Gebruiker instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Wederpartij geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Gebruiker verricht prestaties en heeft Gebruiker onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door het gerecht in het arrondissement waar Gebruiker is gevestigd.
 3. Indien en voor zover enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel van een bepaald artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, waarbij in het bijzonder acht wordt geslagen op de overige artikelen en/of onderdelen van artikelen van de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden.

Artikel 18 – Privacyverklaring

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is onze privacyverklaring van toepassing. Deze vindt u hier op onze website.
Download hier de algemene voorwaarden als PDF-bestand.